Om HealthWatch

HealthWatch.se

HealthWatch.se erbjuder forskningsbaserade verktyg för modern, proaktiv, hälsosam och faktabaserad organisationsutveckling. Systemet innehåller enkla, vetenskapligt beprövade och tidseffektiva verktyg för att bevara och öka hälsa och välbefinnande, effektiv stresshantering, samt säkerställa god och hälsosam arbetsmiljö. HealthWatch.se riktar sig till hela organisationen och innehåller funktioner och verktyg för individer, chefer, HR och ledning.Systematiskt och proaktivt hälsofrämjande arbete

HealthWatch.se är helt automatiserat och bygger på interaktiv självhjälps- och självutbildningsteknologi. Det betyder att man i anslutning till momentan återkoppling också får skräddarsydda handlingsplaner och verktyg för självhjälp och utbildning i olika format så att de passar olika inlärningsstilar och preferenser. Dessa verktyg utformas på såväl individ- och gruppnivå som på organisationsnivå för att kunna arbeta utifrån ett helhetsperspektiv.


Sammanfattning

 • HealthWatch erbjuder vetenskapligt beprövade verktyg för modern, proaktiv, hälsofrämjande och faktabaserad organisationsutveckling.

 • HealthWatch-metoden innefattar enkla och tidseffektiva verktyg för medarbetare, chefer, ledning och HR för att bevara och öka hälsa och välbefinnande, effektiv stresshantering samt att säkerställa god och hälsosam arbetsmiljö.

 • Riktar sig till hela organisationen och möjliggör fullständig följsamhet till SAM och OSA (AFS 2001:1 och AFS 2015:4).

 • Det faktabaserade tillvägagångssättet lyfter arbetsmiljöarbetet till nästa nivå, baserat på banbrytande vetenskap och fakta istället för förutfattade meningar.

 • Över 20 års dedikerad forskning vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

 • HealthWatch är det enda heltäckande och vetenskapligt beprövade verktyget på marknaden med psykofysiologiskt dokumenterade effekter.


För grupper och organisationer

På grupp- och organisationsnivå erbjuder HealthWatch.se realtidsstatistik, utbildningsverktyg och stöd för chefer och ledning. Regelbundna realtidsmätningar, ibland kombinerade med fördjupande mätningar, används som underlag för kontinuerlig faktabaserad dialog om möjliga behov av insatser för att säkerställa hälsa, välbefinnande, stresshantering och hållbar psykosocial arbetsmiljö på individ-, grupp- och organisationsnivå. Detta skapar förutsättningar för delaktighet och proaktiv hälso- och organisationsutveckling. HealthWatch.se innehåller OBM-baserat stöd för att optimera arbetsförmåga, effektivitet och arbetsglädje samt för att motverka ohälsa, sjukfrånvaro och sjuknärvaro.


Främjar lärande och kompetensutveckling i hela organisationen

HealthWatch-metoden utgår från faktabaserad organisationsutveckling (se Dan Hassons bok Faktastiskt, Natur & Kultur, 2019) och främjar lärandemiljöer genom att öka kompetens och färdigheter om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den innehåller också utbildande och pedagogiska verktyg för stresshantering och hälsopromotion på individ-, grupp och organisationsnivå. Mer specifikt innebär detta kompetensutveckling på samtliga nivåer inom en organisation. Medarbetarna får individbaserade verktyg för att hantera sin egen hälsa, konflikter, problem, stress, förbättra sömn, öka energi, glädje och välbefinnande. Den faktabaserade dialogen används för att ta reda på om och i sådana fall vilka åtgärder som förväntas, krävs eller behövs. Metodiken, som lärs ut och beskrivs mer utförligt i boken ”Faktastiskt”, optimerar förutsättningar för medarbetarnas aktiva delaktighet och säkerställer förändringsvilja inför att åtgärder genomförs.

Cheferna får verktyg och färdighetsträning för att kunna arbeta proaktivt mot etablerade mål och utgå från fakta istället för förutfattade meningar. De får också verktyg för att hantera olika uppkomna situationer i gruppen, för att lösa problem samt för att utveckla och stärka gruppens sammanhållning och prestationsförmåga. På organisationsnivå får man viktig kunskap om hur man kan arbeta med proaktiv hälsosam organisationsutveckling, hjälpa utsatta grupper, rikta insatser och sprida goda exempel. För att främja samarbetet med övriga aktörer, såsom företagshälsovården, kan kontaktmöjligheter byggas in i systemet för att proaktivt främja hälsa och motverka ohälsa i ett tidigt skede.


5 skäl till att använda HealthWatch

HealthWatch möjliggör efterlevnad av föreskrifter om systematiska och kontinuerliga förbättringar i den psykosociala arbetsmiljön (såsom AFS 2001:1 och AFS 2015:4) genom:

 1. Regelbundna mätningar av psykosocial arbetsmiljö, hälsa, stress och välbefinnande (15 sekunder).

 2. Fördjupade mätningar årligen, kvartalsvis eller oftare (5 – 15 minuter). Innehåller världsunik tvådimensionell mätning av psykosocial arbetsmiljö för att säkerställa faktabaserade dialoger och utfall. Därtill också tidig upptäckt av personer med ökad risk för långtidssjukfrånvaro.

 3. Realtidsstatistik på gruppnivå och intuitiva funktioner för tvärprofessionella samarbeten (medarbetare, chefer, HR och ledning) för optimala resultat.

 4. Medarbetardrivna åtgärder genom kontinuerlig, faktabaserad dialog om hälsa och psykosocial arbetsmiljö, vilket hjälper chefer att bli processledare.

 5. Intuitivt stödsystem, verktyg och utbildningar för chefer HR och ledning.