Användarvillkor och Integritetspolicy

 

1. Tjänsten och villkor för användning

 

Allmänt

 

1.1 HealthWatch är ett forskningsbaserat verktyg som syftar till att främja hälsa och välbefinnande samt motverka stressrelaterad ohälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå.

 

1.2 HealthWatch erbjuder verktyg för att kontinuerligt mäta och följa upplevd hälsa och arbetsmiljö. Du som användare får också tillgång till exempelvis självhjälpsövningar och dagbok för att underlätta stresshantering, främja hälsa och öka välbefinnande.

 

1.3 Mätning och återkoppling skapar goda förutsättningar för att på ett optimalt sätt arbeta med kompetens- och hälsoutveckling. Du får återkoppling via grafer samt tillgång till övningar för stresshantering och hälsopromotion som är speciellt framtagna för att stimulera återhämtning, koncentrationsförmåga, prestationsförmåga och allmänt välbefinnande.

 

1.4 All information som du registrerar på HealthWatch kan du använda helt fritt enligt dina önskemål. Det finns funktioner som gör att du kan skriva ut dina registrerade svar och ta med dig dessa inför en hälsokontroll, läkarbesök eller dylikt. Det går även bra att logga in direkt på hemsidan under besöket och visa resultaten i realtid.

 

1.5 Ditt konto är personligt. Du ansvarar själv för att säkerställa att ingen annan loggar in på ditt konto genom att du hanterar dina inloggningsuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt, exempelvis göra genom att hålla dessa hemliga för andra.  Vi rekommenderar att du väljer ett så långt lösenord som möjligt. Loggar du in med e-legitimation så hantera den på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

 

1.6 HealthWatch är kostnadsfritt för privatpersoner.

 

HealthWatch i forskning

 

1.7 I vissa fall används data från HealthWatch-användare inom ramen för forskningsändamål. Detta sker enbart efter prövning och godkännande av Etikprövningsnämnd (http://www.epn.se/). Därvid krävs i normalfallet ett uttryckligt samtycke från berörd användare till att data får användas i avidentifierad form och analyseras för specifika frågeställningar. Om inte Etikprövningsnämnden undantagsvis beslutar annat informeras användaren grundligt om forskningsprojektet, vilka frågeställningar som ska analyseras och tillfrågas om villighet att medverka. Om användaren då uttryckligen samtycker till deltagande i det specifika forskningsprojektet kan data infogas i ett anonymiserat dataset och analyseras i avidentifierad form.

 

2. Användare knuten till en organisation

 

2.1 HealthWatch kan användas av organisationer som en central del i det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet och den hälsofrämjande organisationsutvecklingen. Dessa tjänster är vanligtvis inte kostnadsfria och används av företag och organisationer (vanligtvis arbetsgivare) som har bjudit in individer (vanligtvis arbetstagare) att använda HealthWatch.

 

2.1.1 När du använder HealthWatch i egenskap av medarbetare i en organisation som abonnerar på tjänsten kommer arbetsgivaren att få återkoppling av aggregerade resultat på gruppnivå (avidentifierad datamängd). Åtkomsten sker via en separat hemsida med administrativa verktyg för att exempelvis lägga till och ta bort användare eller avdelningar/enheter/sektioner, följa resultat och få tillgång till utbildningar för chefer.

 

2.1.2 Arbetsgivarens eller organisationens arbete med gruppens avidentifierade bidrag till systemet fyller en central roll för det systematiska arbetsmiljöarbetet och kan ligga till grund för hälsofrämjande och organisationsutvecklande insatser. Historiska gruppresultat är nödvändiga för tillförlitligheten och möjligheten att följa trender. De data som du bidrar och bidragit med är viktiga för att chef/HR eller motsvarande ska kunna arbeta proaktivt och hälsofrämjande. De utgör nämligen ett centralt underlag för att möjliggöra faktabaserad dialog och resonemang om eventuella insatser.

 

2.1.3 För att skydda din integritet som användare knuten till en organisation, sammanställs och presenteras inte resultat på gruppnivå för grupper med färre än 7 svarande. Detsamma gäller om färre än 50 % har svarat då resultatet riskerar att inte vara representativt för gruppen. Vi värdesätter och verkar för att skydda din personliga integritet. Det ska inte vara möjligt att via systemet härleda någon information till dig som individ.

 

2.2 När du använder HealthWatch i egenskap av medarbetare i en organisation som abonnerar på tjänsten bjuds du in till att skapa ett konto på HealthWatch med hjälp av en registreringslänk. Om du skapat ditt konto på detta sätt är det kopplat till organisationen till dess att endera du eller organisationen avslutar denna koppling. Avslutas kopplingen raderas dina personuppgifter och du har inte längre tillgång till HealthWatch, om du inte ingår eller redan har ingått ett eget användaravtal för HealthWatch. Med ett eget avtal behåller du alla dina inmatade data och du kan fortsätta använda HealthWatch kostnadsfritt som privatperson om du så önskar även om din organisation avslutar sitt abonnemang eller om du avslutar din anställning.

 

Säkerhet och påtvingat avslut

 

2.4 Om du skulle få kännedom om en säkerhetsbrist, informationsläcka eller annan sårbarhet i systemet får du inte utnyttja eller delge någon annan än oss denna kännedom. Vi ber dig istället att upplysa oss om detta snarast möjligt (se kontaktinformation på hemsidan).

 

2.5 Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto och utan vidare radera den information du matat in om vi anser att du brutit mot våra Användarvillkor eller på annat sätt missbrukat eller skadat HealthWatch eller någon av dess användare.

 

3. Information som registreras och dess hantering

 

3.1 Information som du registrerar på HealthWatch lagras i en databas. Information på individnivå är inte tillgänglig för extern part utan finns endast tillgänglig för dig själv.

 

3.2 Förutom den information du själv registrerar lagrar och hanterar vi också tidpunkten för när du använder HealthWatch, din IP-adress (den tillfälliga identiteten på din dator) och vilken modell/version av webbläsare och/eller surfplatta/mobiltelefon du använt. Denna information används för att anpassa och förbättra tjänsten, samt för att förhindra/beivra intrång och missbruk.

 

3.3 Det kan också finnas information om dig i våra supportsystem om du begärt att få hjälp av oss på något sätt. Denna information rensas ut så fort den inte längre behövs.

 

För användare knutna till en organisation

 

3.4 Om ditt konto är kopplat till en organisation kommer information att i förekommande fall (se 2.1.3) återkopplas i avidentifierad och aggregerad form på gruppnivå så länge du är kopplad dit. Det berör information som du registrerar under flikarna Formulär, Enkäter och Profil (t ex kön). Vid exempelvis stegräknartävlingar kan också information om antal steg extraheras från inmatningen i fliken Dagbok.

 

3.5 Systemet beräknar och återger spridnings- och lägesmått (exempelvis medelvärde och standardavvikelse eller median och kvartiler) utifrån den information användare i en grupp/organisation registrerat.

 

3.6 Alla data lagras på för ändamålet erforderlig tid. Begränsning av lagringstiden skulle begränsa verktygens ändamålsenlighet, det vill säga att möjliggöra för individer, grupper och organisationer att kontinuerligt och systematiskt följa och främja hälsa, säkerställa god och utvecklande arbetsmiljö samt motverka stressrelaterad ohälsa. Arbetsgivarens tillgång till verktygen möjliggör för denne att arbeta kontinuerligt och systematiskt för att säkerställa god arbetsmiljö.

 

3.7 All information och dokumentation som vi inhämtat kommer vi med nedan angivna undantag att behålla för utveckling av tjänsten. Denna information är vital för att vi utifrån forskningsbaserad kunskap ska kunna vägleda dig på ett mer precist sätt, finna personer i riskzonen för ohälsa och erbjuda skräddarsydda råd och handlingsplaner. Detta gäller på såväl, individ- som grupp- och organisationsnivå.

 

3.8 Om ditt konto upphör att vara kopplat till en organisation kommer den information du delgivit organisationen fortsätta att vara delgiven under samma premisser (avidentifierad datamängd). Detta gäller så länge organisationen abonnerar på HealthWatch. Därefter upphör det.

 

3.9 All personal hos HealthWatch är förbunden till sekretess av ett internt konfidentialitetsavtal. Vi ansvarar för att den information du registrerar på HealthWatch hanteras internt på ett korrekt sätt.

 

4. Utdrag, rättelse av information och dataportabilitet

 

4.1 Du kan när som helst ta del av den information som finns registrerad om dig genom att logga in på kontot och titta under Konto och jämförelseprofil (nås via Ändra profil), samt under flikarna Statistik, Enkäter (i förekommande fall) och Dagbok (läsläget).

 

4.2 Beskrivning av information om dig som du själv inte kan se beskrivs under punkt 3. Det handlar primärt om sådant som du inte själv manuellt valt att registrera. Denna information kan du begära ut skriftligt från oss på samma sätt som rättelse begärs enligt stycket nedan.

 

4.3 I de fall du inte själv kan korrigera dina uppgifter har du rätt att begära att vi gör det åt dig. Ansökan om rättelse ska vara skriftlig via e-post och skickas från den adress som är kopplad till ditt konto. På så vis utgår vi från att det är du som begär korrigeringen. I de fall då kontot ej har en koppling till en e-postadress måste ansökan om rättelse uppge den pseudonym som utgjort användar-ID. Utan i vart fall denna pseudonym, har vi ingen möjlighet att genomföra rättelser. Om du har ett eget avtal med oss, kan du själv lägga till en e-postadress i din profil. Observera att om du väljer en e-postadress där ditt för- och efternamn framgår så har du inte längre en pseudonomiserad identitet.

 

4.4 Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit HealthWatch i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 

5. Radering av konto

 

5.1 Du kan själv radera de uppgifter som du har matat in i systemet.

 

5.2 Radering av enskilda uppgifter betraktas och hanteras som rättelse/korrigering enligt punkten 3.

 

5.3 Du kan själv radera ditt konto under Ändra profil. Det som då sker är att själva kontot som identifierar din information markeras som raderat. Det går därefter inte att logga in. Efter tre (3) ångermånader destrueras/anonymiseras kontot permanent. Det är den tid det tar för oss att fasa ut säkerhetskopior av kopplingen mellan dig och din information. Därefter går det inte att återskapa ditt konto. Om du ångrar ditt beslut inom karenstiden mejlar du oss från den e-postadress som fanns registrerat på kontot i fråga. I de fall då kontot ej har en koppling till en e-postadress måste ansökan om rättelse uppge den pseudonym som utgjort användar-ID. Utan i vart fall denna pseudonym, har vi ingen möjlighet att genomföra radering.

 

5.4 Radering av konto tar bort all information som beskrivs under punkt 3.1 förutom det som registrerats under Formulär och Enkäter samt tillhörande demografisk information. Radering av konto innebär att din mejladress och/eller alternativ identifierare raderas och att kontot på så vis blir avidentifierat. Data kommer i avidentifierad form att vara kvar under erforderlig tid (se 3.6).

 

5.5 Om du använder HealthWatch i egenskap av medarbetare i en organisation som abonnerar på tjänsten, och organisationens abonnemang upphör så innebär detta att din tillgång till tjänsten upphör och personuppgifterna om dig raderas. Detta gäller dock inte om du har ett eget användaravtal om tillgång till HealthWatch. Då behåller du alla dina inmatade data och kan fortsätta använda tjänsten kostnadsfritt som privatperson.

 

6. Informationssäkerhet

 

6.1 All information du registrerar och hanterar på HealthWatch skickas krypterat på internet så att ingen ska kunna avlyssna informationen på vägen mellan våra servrar och din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

 

6.2 Vi ansvarar och anstränger oss för att hålla de servrar som sköter tjänsten säkra från intrång och informationsläckage.

 

6.3 Du ansvarar själv för att den dator, surfplatta eller mobiltelefon du använder är säker och inte läcker information.

 

6.4 På förekommen anledning av att EU inte automatiskt anser stater utanför EU vara betrodda ur ett informationssäkerhetsperspektiv, vill vi härmed garantera att våra servrar, och därmed din information, aldrig fysiskt lämnar EU. Skulle du däremot använda tjänsten utanför EU vill vi härmed upplysa dig om att din information då på ditt eget bevåg lämnar EU.

 

7. Ansvar för behandling av information

 

7.1 Interactive Health Group AB, org.nr. 556712–3699, Rörstrandsgatan 36, 113 40 Stockholm är ansvarig för behandlingen av information, och därmed personuppgifter, inom HealthWatch.

 

8. Klagomål

 

8.1 Klagomål rörande hantering av personuppgifter kan göras hos tillsynsmyndigheten som i Sverige är Datainspektionen. Myndighetens kontaktuppgifter är:

 

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

datainspektionen@datainspektionen.se, +46 8-657 61 00

 

9. Samtycke till behandling av personuppgifter

 

9.1 När du registrerar ditt konto på healthwatch.se, och bockar i härför avsedd ruta, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna skrivelse om Användarvillkor och Integritetspolicy.

 

10. Kakor (Cookies)

 

10.1 En kaka är en liten textfil med information som sparas på din dator.

 

10.2 På de icke-personliga delarna av sajten (dvs innan du loggat in och efter att du loggat ut; när vi inte vet vem du är) så använder vi en tjänst från Google som heter Analytics för att få statistik om användande av sajten. Kakor är en del av det som får Google Analytics att fungera. Denna tjänst används inte på de personliga delarna av sajten (där det krävs att du är inloggad).

 

10.3 Utöver detta använder HealthWatch egna, tillfälliga, kakor som en del av systemets funktionalitet för att hålla reda på vem du är när du loggat in. Dessa tillfälliga kakor tas bort från den dator eller surfplatta/mobiltelefon du använder efter att du lämnar sessionen på HealthWatch.

 

11. Friskrivning/Disclaimer

 

11.1 Det finns idag ingen behandling som garanterat hjälper alla. HealthWatch tar inget ansvar för eventuella medicinska tillstånd som kan ligga till grund för dina problem. Allt deltagande sker alltid av egen fri vilja och på eget ansvar.

 

11.2 Vi rekommenderar att medicinska besvär alltid utreds ordentligt av kvalificerad vårdpersonal. Att du använder HealthWatch innebär inte att du ska avbryta en pågående medicinering eller behandling.

 

11.3 Om du tar receptbelagda mediciner bör du alltid samråda med din läkare inför eventuell nedtrappning eller avslut.

 

Senast uppdaterad 2017-12-03.

 

© 2006-2019 Copyright HealthWatch.se. Allt innehåll på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Detta innehåll får inte spridas, ändras eller reproduceras utan skriftligt medgivande från upphovsmännen. Innehållet utgör också en företagshemlighet och skyddas av Lag (2018:558) om skydd för företagshemligheter. Frågor hänvisas till .