Övervikt i medelåldern ökar risken för demens

NUTRITION / 2011-09-09
 

I en stor studie baserad på den svenska tvillingregistret kan Linda Hassing och hennes projektgrupp nu visa att det finns ett samband mellan medelålderns extra kilon faktiskt utgör en risk för försämrade kognitiva förmågor senare i livet. 

 

I en stor studie baserad på den svenska tvillingregistret kan Linda Hassing och hennes projektgrupp nu visa att det finns ett samband mellan medelålderns extra kilon faktiskt utgör en risk för försämrade kognitiva förmågor senare i livet. 

 

Det övergripande syftet med den RJ-finansierade projektet var att undersöka betydelsen av övervikt och fetma under medelåldern för utvecklingen av kognitiv svikt och demens senare i livet. Kognitiv svikt visar sig som lindrig nedsättning i minnet eller andra intellektuella funktioner (t.ex. tankeförmåga, orienteringsförmåga och språk) medan demens är ett syndrom med en stadigvarande nedsättning av kognitiva funktioner såsom minne och andra intellektuella funktioner samt en påverkan på personlighet och emotionella funktioner. 

 

Förr undersökte man framför allt det genetiska arvet och sådant som stroke och högt blodtryck, för att förstå detta. Men i dag har forskare börjat undersöka hur ens livsstil påverkar hjärnans funktion. En sådan livsstil är i dag onekligen övervikt och fetma, som ofta är ett resultat av den livsstil som man har valt. Den fråga som Linda Hassings forskargrupp ställt sig är hur fetma påverkar hjärnan och i synnerhet utveckling av demens och de kognitiva funktionerna senare i livet. 

 

För att kunna undersöka och identifiera riskfaktorer för dessa tillstånd krävs det därför studier som har lång uppföljningstid. I det svenska tvillingregistret, som detta projekt baserats på, finns information om individers livsstil från 1960-talet och framåt. Individerna i registret blev 30 år senare inkluderade i omfattande longitudinella studier om kognitiv svikt och demens. Den samlade informationen i tvillingregistret om livsstil i medelåldern och de kognitiva mätningarna 30 år senare har därför kunnat användas för att belysa den långsiktiga risken för att drabbas av kognitiv svikt och demens i hög ålder. 

 

När resultaten från undersökningen analyserades stod det klart att det faktiskt finns ett tydligt samband mellan övervikt i medelåldern och ökad risk för demens 40 år senare. Orsaken är troligen sådant som diabetes och vaskulär problematik (det vill säga problem med blodkärlen). Detta är däremot inte fallet när det gäller demens av Alzheimer typ, där sambandet verkar ha andra förklaringsfaktorer. 

 

Inte bara ökade risken för demens utan också för försämringar av den kognitiva förmågan överhuvudtaget för de som var överviktiga i medelåldern. Såväl minnet, den verbala förmågan, den psykiska snabbheten och den visuospatiala förmågan, det vill säga förmågan att bedöma avstånd och avgöra storleksskillnader och så vidare, försämrades. Överviktigas kognitiva förmågor försämrades dessutom snabbare. 

 

Docent Linda Hassing, Göteborgs universitet, nås på Linda.Hassing@psy.gu.se 

Hela slutredovisningen finns att läsa på RJ:s webb: Fetma och demens.

Till artikeln