Övervikt i medelåldern kan öka risk för demens

NUTRITION / 2011-05-03
 

En ny studie från Karolinska Institutet visar att övervikt och fetma i medelåldern ökar risken att drabbas av demenssjukdom senare i livet. Studien, som bygger på data från svenska Tvillingregistret, publiceras i den amerikanska vetenskapstidskriften Neurology. 

 

Man räknar med att ungefär 1,6 miljarder människor i världen är överviktiga eller feta, och över femtio procent av den vuxna delen av befolkningen i USA och Europa faller inom denna kategori. Den nu aktuella studien, som letts av Weili Xu vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, bekräftar tidigare resultat som visar att viktminskning och goda kost- och motionsvanor i medelåldern minskar risken att drabbas av demenssjukdom.  

 

Forskarna analyserade data från 8534 tvillingar i 65-årsåldern och uppåt. Av dessa hade 350 personer diagnostiserats med demens och 114 med trolig demens. Uppgifter om vikt och längd hade registrerats redan när deltagarna var i 30-årsåldern. Deltagarna delades in i fyra grupper med utgångspunkt från BMI-värde: underviktiga, normalviktiga, överviktiga och feta. Övervikt definierades som BMI mellan 25 och 30 och fetma som BMI över 30. Av deltagarna i studien var 2541 personer eller nära 30 procent överviktiga eller feta som medelålders.  

 

Det visade sig att personer som hade varit överviktiga eller feta i mitten av livet hade 80 procent ökad risk att utveckla demens, Alzheimers sjukdom eller vaskulär demens jämfört med normalviktiga. Resultatet kvarstod efter att forskarna tagit hänsyn till andra faktorer som kunde påverka utfallet, så som utbildning, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Av de som inte drabbades av demens var 26 procent överviktiga och 3 procent feta. Bland de som fick demens var 39 procent överviktiga och 7 procent feta.  

 

Forskarna analyserade också data från tvillingpar, där den ena tvillingen hade demens och den andra inte. Det visade sig då att det inte längre gick att se en signifikant koppling mellan övervikt/fetma och demenssjukdom. 

 

– Det här talar för att genetiska faktorer och omgivande miljö tidigt i livet påverkar kopplingen mellan övervikt i medelåldern och risk för demens senare i livet, säger Weili Xu.  

 

Studien finansierades genom bidrag från amerikanska National Institute of Aging, Vetenskapsrådet, Swedish Brain Power, Stiftelsen för gamla tjänarinnor, Gun och Bertil Stohnes stiftelse, Demensfonden, Loo och Hans Östermans stiftelse för geriatriska sjukdomar. Weili Xu är även verksam vid Aging Research Center i Stockholm, ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet.  

 

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.  

 

Publikation: ”Midlife overweight and obesity increase late-life dementia risk: A population-based twin study”, W. Xu, A.R. Atti, M. Gatz, N.L. Pedersen, B. Johansson & L. Fratiglioni, Neurology®, the medical journal of the American Academy of Neurology, May 3, 2011 paper issue. 

 

För frågor, kontakta: Weili Xu, läkare, med dr Tel: 08 690 58 48 eller 076 7881481 E-post: weili.xu@ki.se Laura Fratiglioni, professor Tel: 08 6905818 eller 070 773518 E-post: laura.fratiglioni@ki.se Nancy Pedersen, professor Tel: 08-5248 7418 eller 070 664 5528 E-post: nancy.pedersen@ki.se

Till artikeln